PETITIE ‘FREE DAVID ICKE’

Wanneer is voor jou het moment gekomen om jouw streep in het zand te trekken en te zeggen:

‘Tot hier en niet verder!”?

Met het weigeren van de toegang tot 26 Schengenlanden voor een periode van twee jaar, gebeurt veel meer dan het opleggen van een straf aan een enkel individue.

Waar David Icke voor staat is groter dan eenieder van ons!

De vraag is dan ook: Wanneer is NU een goed moment om op te staan voor onze mensenrechten?

Waar je ook woont in de wereld, teken nu de petitie!

WIJ
De ondertekenaars van deze petitie en bezorgde inwoners van Europa

STELLEN VAST
Dat David Icke onrechtmatig voor twee jaar lang de toegang wordt ontzegd tot 26 Schengenlanden en dat daarmee oa. artikel 10 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens [1] en artikel 7 van de Nederlandse grondwet wordt geschonden [2].

ER IS GECONSTATEERD EN AANGETOOND DAT

  • David Icke geen Holocaustontkenner is [3]
  • David Icke geen antisemiet is [3]
  • David Icke geen strafblad heeft.
  • David Icke eind oktober 2022 werd uitgenodigd om te komen spreken op een vredesdemonstratie in Nederland op 6 november 2022.
  • De Joodse organisatie CIDI (Centrum Informatie en Documentatie Israël) bezwaar maakte tegen de komst van David Icke en de burgemeester van Amsterdam verzocht om te voorkomen dat hij kon spreken tijdens deze demonstratie [4].
  • De burgemeester van Amsterdam daarop de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft verzocht om te onderzoeken of het mogelijk zou zijn om David Icke te verbieden het Nederlands grondgebied te betreden [5].
  • Na oproepen van een aantal Tweede Kamerleden besluit de Staatsecretaris van Justitie en Veiligheid op donderdag 4 november, einde van de middag, om David Icke de toegang tot Nederland en 26 Schengenlanden ontzeggen voor een periode van twee jaar [6].
  • Uitlatingen van de regering, politici, het CIDI en de media als smaad en laster richting David Icke beschouwd kunnen worden [7].

VERZOEKEN DE IMMIGRATIE EN NATURALISATIEDIENST EN DE NEDERLANDSE REGERING
De fundamentele vrijheidsrechten van David Icke te respecteren en de signalering uit het Schengeninformatiesysteem II te verwijderen [8].

 

Bronvermeldingen en verwijzingen

[1] Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens

[2] Nederlandse grondwet

[3] David Icke erkent de Holocaust

[4] CIDI verzoekt burgemeester van Amsterdam om te voorkomen dat David Icke komt spreken op de demonstratie

[5] Gemeente Amsterdam verzoekt IND onderzoek te doen tot weigering

[6] David Icke wordt voor twee jaar de toegang tot het Schengengebied ontzegd

[7] De minister van Veiligheid en Justitie maakt zich schuldig aan smaad en laster richting David Icke

[8] Bezwaarschrift

 

 

David Icke Speech

Petitie om David Icke zijn persoonlijke vrijheid van reizen in 26 Schengenlanden terug te geven.

54,940 handtekeningen